Útmutató - a Közösségi és civil tanulmányok MA szakos hallgatók portfóliójának elkészítéséhez

A portfólió a hallgatók felkészültségét szakmai tudását reprezentáló dokumentum. Bemutatja, hogy szerzője milyen kompetenciák terén kiemelkedő, milyen feladattípusokat képes magabiztosan végezni.

A portfólió elkészítése és értékelése a záróvizsgára bocsátás feltétele, a záróvizsgán be kell mutatni és meg kell védeni.

A portfólió rövid rezümék formájában tartalmazhatja:

  • képzés során készített szakmai munkák és projekteket,
  • a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatokat,
  • a hallgatók által végzett kutatások, tudományos szereplések leírását (prezentációs verseny, TDK),
  • valamint mindazon szakmai szempontból releváns tevékenységek bemutatását is, amelyeket a szerző a tanulmányokkal párhuzamosan végzett (pl. munkahelyi szakmai tevékenység, önkéntes munka, stb),

A portfólió a dokumentációhoz kapcsolódóan tartalmazza: a saját munka és a közösségi és civil fejlesztő szakember kompetenciái terén elért szakmai fejlődés elemző értékelését. (Lásd: a tudás, készég, attitűd, autonómia és felelősség mellékletben található leírását.)

A portfólió terjedelme: 5-10 oldal

A portfólió értékelésének szempontjait a melléklet tartalmazza.

Melléklet:
A Közösségi és civil fejlesztő szakember kompetenciái:
a) tudása
Ismeri a nonprofit szektort körülvevő jogi, financiális és társadalmi közeget, szabályozókat, jellemző folyamatokat és azok hatásait.
Ismeri a különböző társadalmi csoportok, lehetséges partnerek, a civil és nonprofit önkormányzati szereplők aktuális társadalmi és gazdasági helyzetét.
Ismeri a civil, nonprofit szervezetek főbb jellemzőit, az egyes nonprofit szervezetek sajátos szervezeti és működési jellemzőit.
Ismeri a hatékony forrásszervezési módszereket.
Ismeri a lehetséges nonprofit szervezeti célokat, funkciókat, közönségcsoportokat, tevékenységeket, a források kategóriáit és határait.
Birtokában van a fejlesztési irányok kidolgozásához, a fejlesztési folyamatok megszervezéséhez és értékeléséhez szükséges ismereteknek.
Magabiztosan alkalmazza a korszerű információs és kommunikációs technológiákat.
b) képességei
Képes a helyi társadalom szervezeti szereplőinek a kibontakozó helyi cselekvéshez szakmai és fejlesztői segítségnyújtásra.
Képes az intézmények közötti kommunikáció és a közösségi, civil csoportok együttműködésének fejlesztésére a nem kormányzati szektoron belül és a három szektor között.
Képes a tervezési, értékelési és fejlesztési folyamatokban szakmai segítőként való közreműködésre.
Képes a helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés fejlesztésére.
Képes a hazai és nemzetközi programok, projektek tervezésére és támogatások szervezésére.
Képes képzések és tréningek szervezésére és koordinációjára.
Képes a társadalmi nyilvánosság folyamatainak szakmai segítésére.
Képes a hozzáférhető irányítási szinteken, a településközösségek megfelelő szervezeteivel együttműködve érdekképviseleti munka végzésére.
Képes szakmai munkacsoportot létrehozni, működtetni, annak feladatait tervezni, szervezni és folyamatosan értékelni.
A képesek közösségi fejlesztési folyamatokban, tervezési és értékelési eljárásokban interprofesszionális szellemiségű tevékenység folytatására, szakmai segítség nyújtására.
c) attitűdje
Elkötelezett az alulról szerveződő, demokratikusan működő közösségek iránt.
Szociális érzékenység jellemzi.
Elfogadja a társadalom, a helyi közösségek sokszínűségét, toleráns a saját és a nagyobb közösségekben többséget élvező véleményektől, értékektől, viselkedésformáktól eltérő jelenségekkel, megoldásokkal szemben.
Nyitott más emberek véleményének megismerésére, befogadására.
Elfogadja az emberi kapcsolatok konfliktusos jellegét, törekszik érdekkiegyenlítő megoldásokra a konfliktusok megoldásában.
Kreatív, proaktív, kezdeményező módon való fellépés jellemzi.
Tud megalapozott szakmai állásfoglalásokat kialakítani, továbbá képes különböző fejlesztési célú munkacsoportokban hatásos és hatékony munkára, döntéshozatalra.
Munkája során képes a szakmai önreflexióra, megújulásra, szakmai munkában az önfejlődésre és a másokkal való kooperációra, együttműködésre, törekszik az önismeret, az önreflexió, és a szakmai módszerek fejlesztésére.
d) autonómiája és felelőssége
Szakmája gyakorlása során és különböző szintű társadalmi konfliktushelyzetekben önállóan és felelősen hozza meg döntéseit, következetesen képviselve a szakma alapelveit, értékeit, valamint az általa képviselt társadalmi csoportok érdekeit.
Önállón vesz részt kutatási tervek kialakításában és menedzselésében, a kutatási tapasztalatokból adódó feladatok meghatározásában és gyakorlati megvalósításában.
Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi szakmai folyamatokat, képes szakmai állásfoglalás kialakítására és képviseletére.
Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében, az azt segítő, megalapozó szervezeti és adminisztrációs feladatok meghatározásában és ellátásában, szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában.

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram