Állampolgári ismeretek pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Az állampolgári ismeretek pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak a pedagógusi tevékenység ellátáshoz szükséges jogi közoktatási, vezetési- szervezési ismeretek megújításán túl felkészít az állampolgári ismeretek oktatására, a cselekvő állampolgárság kompetenciáinak tanórákon és nem formális keretek között történő fejlesztésére. A képzés elvégzői támogatást kapnak az iskolában zajló állampolgári szerepfelfogásokat formáló szocializációs folyamatok tervezéséhez, megismerik a demokrácia konform magatartásformák kialakítását célzó tanulóközpontú és tanulási eredményalapú módszertani megoldásokat. Alkalmassá válnak a tantestület ilyen irányú tevékenységének összehangolására, szaktanácsadásra, iskolai fejlesztések tervezésére, megvalósításuk menedzselésére.

A 120 kredites képzés kötelező és választandó ismeretekből áll. A képzési idő 4 félév

A felvétel feltételei:

Pedagógusképzés képzési területen szerzett tanári mestervégzettség (azokon a szakokon, ahol a Szegedi Tudományegyetem képzést folytat)

a.) 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű tanári szakképzettség

b.) 2006 előtt egyetemi szinten szerzett tanári oklevél

Legalább 3 éves oktatási gyakorlat

Szakképzettség:

Szakvizsgázott pedagógus állampolgári ismeretek szakterületen

Főbb ismeretkörök:

Kötelező ismeretek: 55 kredit

 • Közigazgatási, tanügyigazgatási és vezetési ismeretek – 5 kredit
 • A közoktatási rendszer itthon és Európában – 5 kredit
 • Vezetés- és szervezetpszichológia – 5 kredit
 • Pedagógiai tervezés, mérés, értékelés – 5 kredit
 • Multikulturális iskola – 5 kredit
 • Kiemelt figyelmet igénylő tanulók pedagógiája – 5 kredit
 • Mentori képességek fejlesztése – 5 kredit
 • Minőségbiztostás, minőségfejlesztés – 5 kredit
 • Kommunikáció – 5 kredit
 • Önismeret és konfliktuskezelés – 5 kredit
 • Iskola és társadalom – 5 kredit

Állampolgári nevelés választható ismeretek: 55 kredit

Jelenismereti kurzusok:

Az 1945 utáni magyar társadalom- életmód- és politikatörténet főbb eseményei, folyamatai nemzetközi kontextusban. A régió rendszerváltásainak története, a posztkommunista demokráciák jellemzői, az előző rendszer szocializációs folyamatai és szocializációs öröksége. 3-9 kredit

Szakspecifikus ismeretek:

XXI. századi politikai rendszerek tipológiája, működésük összehasonlító vizsgálata. Demokráciaelméletek, viták a demokráciáról, képviseletről, az állampolgári cselekvési tér lehetőségeiről. A magyar politikai rendszer működése a rendszerváltás után. A jogtudatosság fejlesztésének elméleti alapjai: alkotmányosság, jogállamiság, emberi és állampolgári jogok. A cselekvő állampolgárság fogalma, jellemzői, az állampolgári cselekvési tér és eszközei. Politikai eszközhasználat a demokráciában. A választójog és a választói magatartás kérdései. Politikai értékek, politikai kultúra, politikai szocializáció. A politikai szocializáció ágensei és a fiatalok politikai szocializációjára ható jellemző folyamatok, összefüggések. Közéleti kommunikáció és a szocializáció összefüggései. Programok és jó gyakorlatok. 18-27 kredit

Kiegészítő elméleti ismeretek:

Család és ifjúságszociológia, a fiatalok értékvilága. Az információs társadalom és a közösségi média szocializációs hatásai. Szociálpszichológiai háttérismeretek, csoportközi viszonyok. 6-12 kredit

Szakspecifikus módszertan:

Az iskola, mint szocializációs ágens. A felnőtt szerepekre felkészítés az iskolában és a nem formális oktatás keretei között, a fontosabb részterületek jellemzői, jó gyakolatai. A tantestület feladatai az állampolgári nevelés terén. Szocializációs lehetőségek a szaktárgyak oktatása során. Projektpedagógia az állampolgári nevelésben. Tanulási eredményalapú szemlélet az állampolgári kompetenciák fejlesztésében. A tanuló centrikus, élményalapú, saját tapasztalatra építő fejlesztés lehetőségei. Gamification. A digitális nemzedék oktatásának kérdései. Nem konvencionális ismeretátadási és készségfejlesztési módszerek, gyakorlatok, Ifjúságkutatási célok, módszerek, gyakorlatok. Közösségfejlesztés, közösségépítés, az állampolgári kompetenciák és részvételi technikák fejlesztése tréning módszerrel. 12-18 kredit

(+Portfólió készítése 5-10 kredit)

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram