Oktatóink és hallgatóink előadásai a „150 éve a pedagógusképzésért” című konferencián

2023. október 13. Három oktatónk és két hallgatónk előadását hallgathatták, akik részt vettek „150 éve a pedagógusképzésért” konferencia keretében tartott Dimenziók és perspektívák a közösségi értékek és identitások formálódó világának kutatásában című szimpóziumon.

A szimpózium előadásai a társadalmi értékek/normák formálódása, az identitások, a szocializáció és az enkulturáció, valamint a nevelés vonatkozásában vizsgálták az egyén és közösség viszonyrendszerét jelenkori pillanatfelvételek és történeti összehasonlító vizsgálatok által.

Jancsák Csaba tanszékvezető docens a szimpózium bevezető előadásában a napjainkban zajló civilizációs korszakváltás és az ennek nyomán megjelenő új ifjúsági sebezhetőségek jelenségvilágát, illetve az oktatási és nevelési intézményekben formálódó nemzedékek vonatkozásában az új ifjúsági trendek összefüggésrendszerét tekintette át. Az előadás kiinduló állítása szerint a legutóbbi években a gyermekek és fiatalok életvilágát érintő társadalmi, gazdasági, technológiai, életmódbeli és civilizációs változások eredményeként jelentősen formálódott az oktatási és nevelési intézmények felé megfogalmazódó társadalmi elvárások alkotta szerepkomplexum.

A szimpózium második előadója Kiss Mária Rita docens a fiatalok politikai szocializációját a részvételi demokrácia modell kontextusában vizsgálta. Axiómaként határozta meg, hogy a politikai rendszer működésének minősége összefüggésben áll az állampolgárok politikai kultúrájával; az iskola világában szerzett tapasztalatok hatnak arra, hogy fiatalokban a közügyekre vonatkozóan milyen cselekvési minták és megfontolások alakulnak ki; valamint, hogy a nevelés eszközrendszere képes szerepet játszani az állampolgári cselekvőképesség előállításában és a mentalitáskultúra formálásában. Az előadás a politikai hatalom és az állampolgár viszonyára, az állampolgári kompetenciára vonatkozó deskriptív jellegű politikaelméleti megfontolások után bemutatta az állampolgári nevelés néhány Magyarországon megvalósuló modelljét.

A következő prezentáció Jerney-Kovács Ádám közösségi és civil tanulmányok mesterszakos hallgató kutatási beszámolója volt. Kutatásának empirikus forrása a Machiavelli Személyiség Skála (MPS), a Zimbardo Időperspektíva Készlet (ZTPI), valamint a Bergen Munkafüggőség Skála (BWAS) felhasználásával szerkesztett kérdőívvel 245 fő megkérdezésével létrehozott adatbázis. Az előadó bemutatta a machiavellizmus, a pszichológiai időperspektívák és a munkafüggőség között kirajzolódó kapcsolatokat. A kutatás során azt állapította meg, hogy a jövőorientáltakra nem jellemző a machiavellizmus. A munkafüggőség dimenziói közül a kitűnés és az elvonás dimenzió között viszont kapcsolat mutatkozott. A jelenhedonizmusra vonatkozóan pedig erős kapcsolatot talált a kontroll iránti vágy dimenziójánál, ám nem talált szignifikáns kapcsolatot a munkafüggőség dimenzióival.

A szimpózium negyedik előadásában Nóbik Attila docens a neveléstörténeti tankönyvekben megjelenő közösségi és egyéni identitásokat elemezte. Az előadó a dualizmus korától napjainkig megjelent neveléstörténeti tankönyveket vizsgálta, kutatási célja az volt, hogy azonosítsa a megjelenő, illetve kirajzolódó „elképzelt közösségeket” és identitásokat. Az előadásban amellett érvelt, hogy a tankönyveket a leghangsúlyosabban nem a tudományosságra való törekvés, hanem a nevelő szándék jellemzi, elsődleges funkciójuk tehát a pedagógusjelöltek pályaszocializációja és identitásuk alakítása volt.

A szimpózium záró előadásában Farkas Zsuzsanna doktoranduszhallgató a vajdasági cserkészmozgalom 1910–2022 közötti életvonalának bemutatása során elemezte, hogy a mozgalom által vallott értékek miképpen formálódnak a társadalmi és gazdasági változások során (háborúk, impériumváltások, társadalmi és kulturális változások), továbbá, hogy a korszak történelmi mérföldkövei (események és politikai, gazdasági, társadalmi jelenségek) milyen hatásokat fejtettek ki a szervezet életvilágára. Az előadó kitért az ún. cserkészmódszer bemutatására és elemzésére is, különös tekintettel a nem-formális és informális nevelési módszerekre, illetve ezek formálódására a tárgyalt korszakban.

 

A szimpózium előadásainak címei:

Jancsák Csaba: Civilizációs korszakváltás és új ifjúsági sebezhetőségek

Kiss Mária Rita: Tudatos polgárrá nevelés az iskolában

Kovács-Jerney Ádám: A machiavellizmus, az időperspektíva és a munkafüggőség viszonyrendszere

Nóbik Attila: Közösségek és identitások a magyar neveléstörténeti tankönyvekben

Farkas Zsuzsanna: Nem formális és informális nevelés a vajdasági cserkészmozgalomban

 

Az előadások absztraktjai olvashatóak az alábbi linkről letölthető konferenciakötetben:

https://www.jgypk.u-szeged.hu/hirek/szte-jgypk-2023-aprilis/absztrakt-kotet-2023

Vissza a hírekhez
Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram