Konfliktuskezelés és bevezetés az nevelési-oktatási intézményekben alkalmazható vitarendezési eljárásokba

A 30 órás pedagógus-továbbképzés képzés fő célja: hogy az oktatásügy szereplői megismerjék, és intézményükön keresztül továbbadják a fejlett konfliktuskezelési technikákat és eljárásokat, s képesek legyenek „ügyfélként” alkalmazni azokat. A jelen program célja olyan rendszerszintű szemléletformálással, és képességfejlesztéssel elérhető módszerek bevezetése a pedagógiai gyakorlatba - amelyek révén a konfliktusokat az iskolai közösség fontos, kezelendő ügyének tekinti - amelynek eredményeképp maguk az érintettek képesek beazonosítani a konfliktusokat, és hajlandóak aktivitást mutatni annak megoldásában és a felelősségvállalásban - amely napi szinten alkalmazható eszközöket ad az érintettek kezébe ahhoz, hogy felvállalják a helyzetek adekvát kezelését, a lehetséges alternatív vitarendezési eljárások kezdeményezését - amelyben a konfliktus szereplői partneri viszonyban maradnak, a közösség reintegrálni képes - amelyben a megtorlás helyett az együttműködésben létrehozott megegyezés érvényesül. Fontos cél megismertetni a konfliktusok során bevonható intézményeket, szolgáltatásokat, azok szabályozási hátterét és alkalmazásuk módját.

A továbbképzés célcsoportja
A továbbképzés célcsoportja az köznevelési intézmények tanítói és tanárai, akik szembesülnek ezekkel a problémákkal. Kollégiumi nevelőtanároknak is ajánlott. Különösen ajánlott intézményvezetőknek, helyetteseiknek, illetve a fegyelmi jogkörök gyakorlóinak, olyan személyeknek, akik fegyelmi biztosként járnak el, gyermekvédelmi felelősöknek.
Főbb ismeretkörök

  • Konfliktusok megoldásának típusai
  • Kommunikáció
  • Mediáció
  • Komplex mediációs esetgyakorlat

A továbbképzés végére kitűzött célok
A résztvevő ismerje meg a konfliktus természetét és fajtáit, forrásait, az alternatív vitarendezési eljárások természetét, „filozófiáját”, az alkalmazott eljárások alapszintjeit, legyen képes megkülönböztetni a konfliktus megoldási módokat: az érdek alapú („győztesgyőztes”) tárgyalást, a közvetítést (mediációt), a facilitálást és az arbitrálást. Ismerje a mediáció folyamatát, a folyamat szakaszait, a mediátor feladatait, és legyen képes ezt szituációs játékokban alkalmazni. Ismerje fel a speciális készségek szükségességét és legyen képes ezek alapszinten való alkalmazására. Ismerje meg a kérdezés technikáit, az érzelmek és indulatok tárgyilagos megfogalmazását, a viták tartalmi és érzelmi kontrollját, a „harmadik fél” kommunikációs és vitarendezési szerepeit. Tudja megkülönböztetni a mediációra alkalmas és alkalmatlan eseteket.

A képzés szervezése, lezárása
A jelenléti oktatást, egy harminc órás blokkban, vagy több hétvégén valósítjuk meg. A tanfolyam résztvevői vegyenek részt a mediációs gyakorlatokban, és nevezzenek meg mediációra alkalmas eseteket saját tapasztalatukból. Esetelemző dolgozat beadása (elektronikus, e-mail) a képzést követő 10 munkanapon belül. Esetmegbeszélés, a beadott esetelemzések megbeszélése, visszajelzés tanúsítványok kiosztása. Minimum részvétel: az órák legalább 80%-án.

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram