Állampolgári ismeretek és kompetenciák fejlesztése az iskolában

A 30 órás továbbképzés felkészíti a pedagógusokat a cselekvő állampolgárság kompetenciáinak tanórákon és nem formális keretek között történő fejlesztésére. Cél, hogy a résztvevők váljanak képessé a konkrét iskolai környezetben a tanulók állampolgári szocializációs szükségleteinek felmérésére, az azokhoz igazodó nevelési célkitűzések megfogalmazására, és innovatív pedagógiai tevékenység folytatására. Hatékonyabban tudják fejleszteni diákjaik állampolgári szerepfelfogását, felelős választói magtartását, közösségi részvételi motivációikat.

A továbbképzés célcsoportja

A továbbképzés célcsoportjába tartoznak azok az általános és középiskolai pedagógusok, akik feladatuknak tekintik a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítéséhez szükséges ismereteik bővítését és készségeik fejlesztését. Kiemelten ajánlott a NAT Ember és társadalom műveltségterületéhez tartozó szaktárgyak általános (5-8 évf.) és középiskolai (9-12 évf.) oktatóinak, a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusoknak, az osztályfőnököknek, történelem munkaközösség tagjainak és vezetőiknek, szociálpedagógusoknak, kollégiumi nevelő és könyvtáros tanároknak, valamint a szabadidő szervezőknek.

Főbb ismeretkörök

  • A fiatalok politikai kultúrája
  • Jelenismereti tudástartalmak és azok felhasználása az oktatásban
  • Demokráciaelméletek- demokratikus gyakorlatok
  • Állampolgári kompetenciafejlesztő tréning gyakorlatok felhasználása az oktatásban
  • A fiatalok politikai szocializációjának ágensei
  • Az állampolgári kompetenciák fejlesztésének lehetőségei és módszerei az iskolában

A továbbképzés végére célként kitűzött eredmények

Tartalmi követelmény az állampolgári neveléshez kapcsolódó tudásterületek ismeretátadáshoz szükséges szintjének birtoklása, a fejlesztendő kompetenciáknak adekvát módszertani megoldások alkalmazásának képessége.

  • A pedagógus mélyítse el és aktualizálja korábbi ismereteit a demokratikus politikai rendszerek működésére vonatkozóan. Ismerje a fontosabb demokráciaelméleteket, demokratikus dilemmákat és demokráciakritikákat, a cselekvő állampolgárság elméleteit, értékeit és lehetőségeit. Legyen képes az ismeretkörben nevelési feladatainak megfelelő szintű oktatási segédanyagok fejlesztésére.
  • Legyen tisztában az állampolgári nevelés speciális jogi vonatkozásaival, az iskola és politika viszonyának szabályozásával.
  • Ismerje a fiatalok élet és értékvilágát, az azt alakító szocializációs hatásokat. Legyen képes felmérni a konkrét iskolai környezet állampolgári szocializációs igényeit és ezeknek megfelelő képzési programokat (téma, óra és projektterveket) fejleszteni.
  • Fejlessze tovább módszertani tudását, ismerje a formális és nem formális nevelés lehetőségeit, a mérés és értékelés speciális kérdéseit.

A képzés szervezése, lezárása
A képzést a jelentkezők igényfelmérése után online, vagy jelenléti formában szervezzük. A jelenléti oktatásban, egy harminc órás blokkban, vagy több hétvégén valósítjuk meg. A képzés zárásakor a pedagógusok megszerzett elméleti és módszertani tudásának a pedagógiai gyakorlatban történő alkalmazási képességét mérjük és értékeljük. A résztvevők az állampolgári nevelés területéről választott témában a tanult modern módszertani megoldásokat alkalmazva óratervet készítenek. A szerezhető összesen 100 pontból minimum 50+1 pont megszerzése a képzés sikeres zárásának feltétele. Minimum részvétel: az órák legalább 80%-án.

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram